Tuvojās jūdu Pasha, un Jēzus devās uz Jeruzalemi. Un svētnīcā Viņš atrada vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mainītājus, kas tur sēdēja. 
Tad Viņš, pagatavojis no auklām pātagu, izdzina visus ārā no svētnīcas reizē ar aitām un vēršiem, izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, un tiem, kas pārdeva baložus, pateica: “Aizvāciet tos projām no šejienes! Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!” Viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts: “Mani sagrauzīs rūpes par Tavu namu.”
Tad jūdi atsaucās un Viņam sacīja: “Kādu zīmi Tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas?” 
Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: “Nojauciet šo svētnīcu, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.” Bet jūdi sacīja: “Četrdesmit sešus gadus tika celta šī svētnīca. Un Tu uzcelsi to trijās dienās?” Bet Viņš runāja par savas miesas svētnīcu. Tāpēc tad, kad Viņš piecēlās no miroņiem, Viņa mācekļi atminējās, ka Viņš to bija teicis, un ieticēja Rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis. 
Un, kamēr Viņš uzturējās Jeruzalemē Pashas laikā, svētku dienā, daudzi ieticēja Viņa vārdam, redzot brīnumus, ko Viņš darīja. Bet pats Jēzus viņiem neuzticējās, jo Viņš visus pazina, un Viņam nevajadzēja, lai kāds dotu liecību par cilvēku, jo Viņš pats zināja, kas cilvēkā slēpjas.

Jņ 2, 13–25

Gavēņa trešā svētdiena mūs aicina ievērot Dieva tiesības mūsu dzīvē. Galvenās vietas tiesības manā dzīvē un dvēselē, kas ir atpirkta ar Kristus dārgajām asinīm. Kam ir veltīta visa mana iekšējā cilvēka uzmanība un pielūgsme, kas notiek manas dvēseles templī? Kungs zina, kas “cilvēkā slēpjas”, un, ja Viņš šodien apmeklētu mani, no kā Viņš vēlētos attīrīt manu dvēseli? Kad domas pilnībā pārņem pasaulīgas lietas un mūsu prāts pārstāj mājot sirdī, tad uzmanība viegli noslīd prom no Radītāja gribas, sirds top saduļķota, viegli paverot ceļu uz grēku. Katrs grēks ir dumpīgums pret Dieva gribu, un to iedvesmo dumpīgie gari, tāpēc katrs grēks mūs “likumīgi” atdod sātana tiesībām mocīt dvēseli, bet vienīgā likumīgā autoritāte cilvēkam ir mūsu Glābējs, kurš to ieguva ar augšāmcelšanos no miroņiem. Atgriezīsimies! Izmeklēsim sirdsapziņu un sagatavosimies labai grēksūdzei.

Pr. Aleksandrs