Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Evaņģēlija sākums. Kā pravietis Isajs ir rakstījis: “Lūk, Es sūtu savu vēstnesi Tava vaiga priekšā, kas sagatavos Tavu ceļu. Saucēja balss tuksnesī: gatavojiet Kunga ceļu, dariet taisnas Viņa takas!” 
Tuksnesī bija Jānis, kas kristīja un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Un pie viņa izgāja viss Jūdejas apgabals un visi Jeruzalemes iedzīvotāji un, atzīdamies savos grēkos, pieņēma no viņa kristību Jordānas upē. 
Un Jānis bija ģērbies kamieļspalvas drēbēs, un ādas josta bija ap viņa gurniem. Un viņš ēda siseņus un meža medu. Viņš sludināja, sacīdams: “Pēc manis nāk Tas, kurš ir spēcīgāks par mani un kuram es neesmu cienīgs noliecoties atraisīt Viņa kurpju siksnas. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu.”

Mk 1, 1–8

Otrajā Adventa nedēļā mūs pavada Jānis Kristītājs. Viņa pravietiskais aicinājums skan cauri gadsimtiem. Mūsdienās tas ir tikpat aktuāls kā toreiz. Nav vietas pārpratumiem – lai sagaidītu to, kurš sevi sauca par “pasaules gaismu”, sava sirds jāsagatavo ar grēku nožēlu.

Cilvēka sirdij patīk izlocīties un attaisnot sevi, pat atzīstoties grēkā, ļoti bieži dziļi dvēselē mīt pārliecība, ka īstenībā tam grēkam bija jānotiek, man tas bija jāizdara, jo bija tādi apstākļi, ka citādāk nevarēja… Taču Dievs, kā saka svētais Jānis no Krusta, “no tevis drīzāk vēlas vienu vismazāko sirdsapziņas tīrības pakāpi, nekā visus labos darbus, ko tu varētu izdarīt.” Tāpēc izlocīšanās ir tukša un lepna doma, saudzējot sevi, īstā atgriešanās nenotiek.

Katrs grēks ir dēmonu iedvesmots, katrs grēks ir nostāšanās tumsas pusē, kas sekmē globālo postu pasaulē. Turpretī lēnprātīgie un pazemīgie aizkavē Baisās tiesas atnākšanu. Vai esi aizdomājies, ka vari būt Gaismas strādnieks, ar ilgām gaidot Dieva apsolījumu piepildīšanos – Kunga otrreizējo atnākšanu godībā. Dievišķā miera iegūšana un saglabāšana mūsu sirdīs nav tikai labums mums pašiem, bet tā sekmē bezdievīgās pasaules pārdzimšanu un steidzina “Kunga dienas atnākšanu”, jo tad dzims pasaule, “kurā mājos taisnība” (2 Pēt 3, 12).

Pr. Aleksandrs