Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kad Cilvēka Dēls atnāks savā diženumā un visi eņģeļi kopā ar Viņu, tad Viņš apsēdīsies savā godības tronī un Viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas. Un Viņš nošķirs viņus citu no cita, kā gans nošķir avis no āžiem. Un avis Viņš nostādīs sev pa labai, bet āžus pa kreisai rokai. Tad Karalis sacīs tiem, kas būs Viņam pa labai rokai: “Nāciet, mana Tēva svētītie, un iemantojiet Valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas! Jo Es biju izsalcis, un jūs man devāt paēst; Es biju izslāpis, un jūs man devāt padzerties; Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt; Es biju kails, un jūs mani apģērbāt; Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt; Es biju cietumā, un jūs mani apmeklējāt.” Tad taisnīgie Viņam atbildēs, sacīdami: “Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu un devuši Tev ēst, vai izslāpušu un devuši Tev dzert? Un kad mēs esam redzējuši Tevi kā svešinieku un uzņēmuši vai kailu un Tevi apģērbuši? Un kad mēs esam 
redzējuši Tevi slimu vai cietumā un Tevi apmeklējuši?” Un Karalis atbildot viņiem sacīs: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man 
darījuši.” Tad Viņš sacīs arī tiem, kas būs pa kreisai rokai: “Ejiet prom no manis jūs, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo Es biju izsalcis, bet jūs nedevāt man paēst; Es biju izslāpis, bet jūs nedevāt man padzerties; Es biju svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt; Es biju kails, bet jūs mani neapģērbāt; Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt.” Tad arī tie Viņam atbildēs, sacīdami: “Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā un neesam Tev pakalpojuši?” Un Viņš tiem atbildēs, sacīdams: “Patiesi, Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši.” Un tie ieies mūžīgās ciešanās, bet taisnīgie – mūžīgajā dzīvē.”

Mt 25, 31-46

Kristus vārdi mūsu acu priekšā paver grandiozu scenāriju. Pēdējās tiesas galvenais kritērijs ir tas, ko cilvēks ir darījis vai nav labu darījis. Nepietiek tikai nedarīt ļaunu, ir nepieciešami darīt labu. Nav nekas dabiskāks un šaurāks par to, kā rūpēties par sevi. Par to neviens nopelnus Dieva priekšā nesaņem. Cilvēkam, kas ir pievērsts vienīgi sev, savām vajadzībām, problēmām vai arī garīgai izaugsmei, ir raksturīgi paiet garām marginalizētiem, dzīves pabērniem. Kunga vārdi šodien mūs apgaismo, ka dzīves patiesā vērtība ir kalpošana. Tā dzimst no mīlestības, un mīlestību uztur ziedošanās citu labā. Svētajam Francisko, vienam no Fatimas vizionāriem, patika iegriezties baznīcā, lai tabernākula priekšā sarunātos un kontemplētu zem maizes zīmēm apslēpto Jēzu, kurš reizē noslēpumainā veidā ir arī apslēpts cilvēkos. Mēs paši sev, kā arī citi cilvēki mums, esam noslēpums, jo mūsos mīt tas, kas pārsniedz mūs pašus – neredzamā Dieva klātbūtne. Vai apjaušam šī noslēpuma esamību?

Patiesa kalpošana, tāda solidaritāte, kas dzimst no sirds uz sirdi, pirmām kārtām ir saistīta ar atbildību, kas izriet nevis no materiālās labklājības, bet gan no mīlestības, ko saņem pielūgsmē, tāpēc Māte Terēze mēdza teikt: “Bez Dieva mēs esam pārāk lieli nabagi, lai palīdzētu nabagiem”. Ikdienas adorācija un lūgšana ļauj Dievam ieliet mūsu sirdīs Savu Mīlestību, ko spēsim aiznest tiem, kas ir trūkumā.

“Domāju, ka vēl lielāka slimība ir nebūt gribētam, būt nemīlētam. Sāpes, ko piedzīvo šie cilvēki, ir ļoti grūti izprast. Domāju, ka tas ir tas, ko mūsdienu cilvēki piedzīvo visā pasaulē, katrā ģimenē, katrā mājā. Šīs ciešanas piedzīvo katrs vīrietis, sieviete un bērns. Domāju, ka Kristus no jauna izcieš savas ciešanas. Un tas ir mans un jūsu pienākums viņiem palīdzēt, būt par Veroniku un Kirēnes Sīmani. Mūsu nabagi ir lielas un jaukas personas. Viņiem nevajag mūsu žēlumu, bet viņiem ir nepieciešama mūsu saprotošā mīlestība un mūsu cieņa. Mums vajag likt saprast mūsu nabagiem, ka viņi mums kaut ko nozīmē, ka viņi ir Dieva mīlestības rokas radīti, lai mīlētu un tiktu mīlēti.”

Pēdējā dienā būsim tiesāti pēc mīlestības darbiem.

Pr. Aleksandrs