Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis Kristītājs ir apcietināts, Viņš devās uz Galileju. Atstājis Nācareti, Viņš aizgāja un apmetās Kafarnaumā ezera krastā Zabulona un Neftala robežās, lai piepildītos tas, ko ir teicis pravietis Isajs, sacīdams: “Zabulona zeme un Neftala zeme pie jūras ceļa aiz Jordānas, pagānu Galileja! Tauta, kas bija tumsā, ieraudzīja lielu gaismu. Un tiem, kas mīt nāves ēnas valstībā, uzausa gaisma.” No tā laika Jēzus sāka sludināt un sacīt: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!” Staigādams gar Galilejas ezeru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus: Sīmani, kuru sauc Pēteris, un viņa brāli Andreju izmetam tīklus ezerā, jo viņi bija zvejnieki. Un Viņš tiem sacīja: “Sekojiet man, un Es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem.” Viņi tūlīt atstāja tīklus un sekoja Viņam. Un, iedams no turienes, Jēzus ieraudzīja citus divus brāļus, Zebedeja dēlu Jēkabu un viņa brāli Jāni, kopā ar savu tēvu Zebedeju laivā lāpot tīklus. Un Viņš tos paaicināja. Un tie, tūlīt atstājuši laivu un savu tēvu, sekoja Viņam. Un Jēzus apstaigāja visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams tautā visas slimības un visas kaites.

Mt 4, 12-23

Evaņģēlists Matejs, pirmās paaudzes kristietis, skaidri parāda, ka izeja no krīzes un tumsas situācijām pašā būtībā nav saistīta ar pasaulīgām alkām pēc “vairāk naudas” vai “vairāk brīvības, neatkarības”, bet “vairāk Jēzus”. Tur, kur Viņš apmetās dzīvot, “uzausa gaisma”. Taču tumsa neatkāpjas pati par sevi. Tumsa atkāpjas, kad mainās cilvēka sirds. Jēzus aicina “atgriezieties no grēkiem” (burtiski grieķu valodā: “mainīt domāšanu”). Konkrēti tas notiek, kad uzlūkojam, pārvērtējam mūsu dzīvi Dieva vārda gaismā, jo “Dieva valstība ir tuvu”, tas nozīmē – Dieva labestīgā un suverēnā darbošanās notiek pašreiz, un tāpēc es varu atteikties no paštaisnības un egoisma, no grēcīgas rīcības shēmām un grēcīgas pieķeršanās. Pārvērtēt, nožēlot un mainīties ir iespējams mīlestības gaisotnē, ko rada ikdienas dialogs ar Jēzu lūgšanā. Tikai tad rodas drosme atstāt “tīklus”, lai sekotu.

Lai šis Jēzus aicinājums mūs nodarbina nākamās nedēļas laikā, atgriezīsimies vēl un vēl pie Viņa pamudinājuma mainīt savu domāšanu, progresējot jaunajā dzīvē, ko saņēmām kristībā. Lūgsim Viņam vairāk gaismas saprast un spēku atteikties no vecā cilvēka domāšanas shēmām.

Pr. Aleksandrs