Kazahstānas bīskapu apliecinājumam pievienojas kardināls Jānis Pujats

Sestdiena, 06 Janvāris 2018 23:34

31. janvārī, Svētās Ģimenes svētkos, trīs drosmīgie Kazahstānas bīskapi publicēja “Nemainīgas patiesības apliecinājumu par laulības sakramentu” kā atbildi pāvestam Franciskam un bīskapiem, kuri interpretē pēcsinodes apustulisko pamudinājumu Amoris Laetitia kā atļauju pielaist pie sakramentiem laulātos, kas ir šķīrušies un nodibinājuši jaunu savienību.

Astanas arhibīskaps un metropolīts Tomašs Peta un palīgbīskaps Jānis Pāvils Lenga, kā arī emeritētais Karagandas arhibīskaps Atanāzijs Šneiders raksta: “Pēc apustuliskā pamudinājuma Amoris Laetitia (2016) vairāki bīskapi lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī ir izdevuši normatīvas vadlīnijas par sakramentu disciplīnu, kas attiecas uz tiem ticīgajiem, kas ir laulāti, bet šķīrušies un nodibinājuši jaunu savienību, dzīvojot ar jauno dzīvesbiedru kā vīrs ar sievu (more uxorio), kas nav likumīgais laulātais draugs, ar kuru savieno derīgas sakramentālās laulības saites.”  

Bīskapus uztrauc tas, ka minētās normas paredz, ka individuālā kārtībā personas, kas ir šķīrušās, bet nodibinājušas jaunu savienību, var pieņemt Izlīgšanas sakramentu un Svēto Komūniju, pat ja viņiem ir nodoms turpināt dzīvot ar personu, kas nav viņu likumīgais laulātais draugs. Šādas pastorālās normas ir saņēmušas apstiprinājumu no dažādu “hierarhijas autoritāšu” (Vācijas un Maltas bīskapu) puses un pat no “augstākās Baznīcas autoritātes”, attiecinot šo norādi uz pēdējo pāvesta Franciska lēmumu, kas pasludina tādu pastorālo disciplīnu par “autentisku maģistēriju”.

Kazahstānas bīskapi uzsver, ka leģitīmi apstiprinot nešķiramas laulības saišu saraušanu, pat ja tas notiek netiešā veidā, ir nopietna pretruna ar Dieva izteikto gribu un bausli, kas aizliedz laulības pārkāpšanu. Tas Baznīcā izraisa “ievērojamu haosu”, “haosu, kas aizskar galvenās Baznīcas dzīves manifestācijas, kas ir sakramentālā laulība un ģimene, mājas baznīca un Vissvētākās Euharistijas sakraments”. Bīskapi apzinās, ka, pielaist pie Svētās Komūnijas laulātos, kas ir šķīrušies un aprecējušies no jauna, – tas praktiski nozīmē šķiršanās leģitimāciju, kas sekmē “šķiršanās sērgu” un ir sveša Baznīcas ticībai un visai Tradīcijai. Turpretī Baznīcai būtu jābūt citadelei un neapstrīdamai zīmei pret sērgu, kas ar katru dienu arvien vairāk izplatās civilajā sabiedrībā.

Bīskapi norāda, ka apliecinātai ticībai ir jāsaskan ar praksi. Savus argumentus viņi pamato, citējot Svētos Rakstus, Vatikāna II Koncila dokumentus un iepriekšējo pāvestu mācību.

Bīskapi uzsver, ka viņi kā bīskapi apzinās savu “smago atbildību” un “pienākumu” ticīgo priekšā, kuri “gaida no mums publisku un nepārprotamu patiesības un Baznīcas nemainīgās mācības par laulības nešķiramību apliecinājumu. Šī iemesla dēļ mēs nedrīkstam klusēt.”

Tāpēc “mēs apliecinām laulības nešķiramību svētā Jāņa Kristītāja, svētā Jāņa Fišera, svētā Tomasa Mora, svētīgās Lauras Vikuņas un daudzu pazīstamo un nepazīstamu apliecinātāju un mocekļu garā”. Apliecinājuma tekstā bīskapi izceļ:

“Nav atļauts (non licet) attaisnot, apstiprināt vai tīši jeb netīši leģitimēt šķiršanos un stabilas seksuālas attiecības ārpus laulības ar sakramentālo disciplīnu, pielaižot tā saucamos “šķirtos precētos” pie Svētās Komūnijas. Šāda prakse ir sveša visai katoliskajai un apustuliskajai ticības tradīcijai.”  

Savu apliecinājumu bīskapi noslēdz ar pārliecību, ka apzinās savu lielo atbildību Baznīcas un Dieva priekšā: “Veicot šo ticības apliecinājumu mūsu sirdsapziņas un Dieva priekšā, kurš mūs tiesās, mēs esam patiesi pārliecināti, ka līdz ar to veicam mīlestības kalpojumu patiesībā mūsdienu Baznīcai un pāvestam, kas ir svētā Pētera pēctecis un Kristus vikārs virs zemes.”

 

Pa šo laiku Kazahstānas bīskapu apliecinājumam pievienojās daži Itālijas bīskapi (Luigi Negri, Carlo Maria Viganò), Austrijas bīskaps Andreas Laun, kā arī mūsu kardināls Jānis Pujats.

Pilnu tekstu “Nemainīgas patiesības apliecinājums par laulības sakramentu” angļu valodā var lasīt šeit. Intervija ar bīskapu Atanāziju Šneideru angļu valodā, kas paskaidro apliecinājuma nozīmi, pieejama šeit.

  

Aleksandrs Stepanovs

Jaunākie raksti