Iedarbīga 30 dienu lūgšana svētajam Jāzepam

Piektdiena, 17 Marts 2017 14:20

/Diāna Montaņa/

Gadsimtiem ilgi kristieši ir vērsušies pie svētā Jāzepa, kas ir spēcīgs aizbildnis un ticīgo sargātājs, tēvs un draugs. Viņš tiek godināts kā Mājas dzīves košums, Mirstošo gādnieks un Biedinājums ļauniem gariem, tādēļ arī kristieši vēršas pie viņa lūdzot dziedināšanu un atgriešanos, palīdzību bērnu audzināšanā, meklējot jaunu darbu vai mājokli, kā arī visās savas miesas un dvēseles vajadzībās.

Godināts kā universālās Baznīcas aizbildnis, svētais Jāzeps savas tēvišķās rūpes par Kungu Jēzu turpina pat no Debesu Valstības, jo viņš uzlūko Kristus Mistisko Miesu, kas atrodas virs zemes. Dieva Dēla audžutēvs ir arī tēvs visiem tiem, kuri Kristības sakramentā ir kļuvuši par Dieva bērniem.

Daudzi svētie un pāvesti gadsimtu gaitā ir piedzīvojuši un slavējuši svētā Jāzepa spēcīgo aizbildniecību. „Es vēlētos visus cilvēkus aicināt veltīties šim brīnišķīgajam svētajam,” rakstīja svētā Avilas Terēze savā autobiogrāfijā, „jo es ilgstoši esmu piedzīvojusi, kādu svētības pārpilnību viņš var mums izlūgt no Dieva.”

„Ikviena sabiedrības slāņa un ikvienas valsts vīriem vajag ar uzticību patverties svētā Jāzepa aizsardzībā,” īpaši tas attiecas uz ģimenes tēviem, pāvests Leons XIII rakstīja savā enciklikā, kas ir veltīta svētajam Jāzepam „Quamquam pluries”.

Pāvests Benedikts XVI īpaši iedrošināja laulātos pārus un vecākus vērsties pie svētā Jāzepa, sakot: „Vienīgi Dievs varēja svētajam Jāzepam dāvāt spēku ticēt eņģelim. Vienīgi Dievs jums, dārgie laulātie pāri, dāvās spēku veidot savu ģimeni atbilstoši Viņa plānam. Lūdziet to! Dievam patīk, ka Viņam lūdz to, ko Viņš jau grasās mums dāvāt. Lūdziet Viņam patiesu un vēl uzticīgāku mīlestību, kas būtu līdzīga Viņa mīlestībai. Kā psalms to lieliski atklāj: Viņa „mīlestība ir mūžīga, un kā debesīm nesatricināmi ir pamati Tavai uzticībai” (Ps 89,3)”.

Un pāvests svētais Jānis Pāvils II, kā arī pāvests Benedikts XVI un viņa priekšgājēji, svēto Jāzepu uzlūkoja kā iekšējās dzīves paraugu, īpašu uzmanību pievēršot svētā Jāzepa klusēšanai, kas runāja skaļāk par jebkuriem vārdiem. „Evaņģēliji detalizēti parāda, ko svētais Jāzeps „darīja”, sacīja pāvests Jānis Pāvils II. „Tomēr tie mums ļauj šajās „darbībās” – klusuma apņemtās – saskatīt patiesu kontemplāciju. Jāzeps savā ikdienas dzīvē nemitīgi saskārās ar noslēpumu, kas „bija apslēpts iepriekšējām paaudzēm”, un kas „mājoja” zem viņa jumta.”

Katru gadu 19.martā tiek svinēti svētā Jāzepa, Vissvētākās Jaunavas Marijas Līgavaiņa un Ticības Apliecinātāja, svētki. Mēs lasītājiem šeit piedāvājam iedarbīgu 30 dienu lūgšanu svētajam Jāzepam.

Jūs varētu brīnīties – kādēļ 30 dienas? Saskaņā ar tradīciju, svētais Jāzeps nomira neilgi pirms Jēzus uzsāka savu publisko kalpojumu. Tādēļ šī lūgšana godina svēto Jāzepu par katru no tiem 30 gadiem, ko viņš kopā ar Jēzu un Mariju pavadīja virs zemes.

Šo lūgšanu var lūgties jebkuras 30 dienas, lai vērstos pie viņa – lūdzot viņa palīdzību un vadību visās mūsu vajadzībās, mūsu ģimenes vajadzībās, mīļoto clvēku, draugu un visu trūkumcietēju vajadzībās.

Un nesatraucaties, ja sanāk šo lūgšanu uzsākt pāris dienas vēlāk [vai 30 dienas pirms sv. Jāzepa strādnieka svētkiem, ko atzīmējam 1.maijā] Svētais Jāzeps dzīvo ārpus laika dimensijas un ir spējīgs tās uzklausīt arī, piemēram, Pasludināšanas svētkos – 25.martā.

 

Trīsdesmit dienu lūgšana svētajam Jāzepam,

godinot tos 30 gadus, ko viņš pavadīja kopā ar Jēzu un Mariju

Mūžam godinātais un svētīgais Jāzep, laipnais un mīlošais tēvs, un izpalīdzīgais draugs visiem, kuri cieš! Tu esi labais tēvs un bāreņu aizstāvis, neaizsargāto aizstāvis, aizbildnis tiem, kas ir trūkumā un bēdās.

Uzlūko žēlīgi manu lūgumu. Mani grēki mani nospiež un rada nepatiku Dieva acīs, un tāpēc esmu nelaimīgs. Pie tevis, Nācaretes ģimenes mīlošais aizstāvi, es steidzos, lai izlūgtu tavu palīdzību un aizsardzību. Tādēļ lūdzu tevi, uzklausi mani ar tēvišķām rūpēm; uzklausi šīs dedzīgās lūgšanas un dāvā man to, ko paļāvībā lūdzu.

Es to lūdzu mūžīgā Dieva Dēla bezgalīgās žēlastības dēļ, kas mudināja Viņu pieņemt mūsu dabu un piedzimt šajā bēdu pārņemtajā pasaulē.

Es to lūdzu tā noguruma un ciešanu dēļ, kuras tu piedzīvoji, kad nevarēji rast pajumti mājoklī Betlēmē, lai tajā apmestos svētā Jaunava Marija, nedz arī mājvietu, kur varētu piedzimt Dieva Dēls. Tādēļ, it visur noraidīts, tu ļāvi, lai Debesu Karaliene pasaules Pestītājam ļauj nākt pasaulē grotā.

Es tevi lūdzu tā svētā Vārda – Jēzus – skaistuma un spēka dēļ, kuru tu piekriti dot šim Bērnam, kuru mēs pielūdzam.

Es to lūdzu to šaustīšanas sāpju dēļ, kuras tu izjuti izdzirdot svētā Simeona pravietojumu, kurš pauda, ka Bērns Jēzus un Viņa svētā Māte nākotnē būs kā upuris par mūsu grēkiem un lielajā mīlestībā uz mums.

Es to lūdzu to sāpju pārņemtās dvēseles ciešanu dēļ, kuras tu izjuti, kad eņģelis pasludināja, ka Viņa ienaidnieki centīsies atņemt dzīvību Bērnam Jēzum. Viņu nelietīgā plāna dēļ tev vajadzēja kopā ar Viņu un Viņa Vissvētāko Māti bēgt uz Ēģipti.

Es to lūdzu šī garā un bīstamā ceļojuma ciešanu, noguruma un pūļu dēļ.

Es to lūdzu visas tās gādības dēļ, ar kādu tu pasargāji Svēto Bērnu un Viņa Bezvainīgo Māti arī otrā ceļojuma laikā, kad Kungs tev pavēlēja atgriezties savā zemē.

Es to lūdzu tavas mierīgās dzīves dēļ Nācaretē, kur tu piedzīvoji tik daudz prieka un bēdu. Es to lūdzu to uztraukumu dēļ, kādus tu piedzīvoji, kad Bērns, kuru mēs pielūdzam, bija pazudis un tu kopā ar Viņa Māti to meklējāt trīs dienas.

Es to lūdzu tā prieka dēļ, kādu tu izjuti Viņu atrazdams Templī, kā arī tā komforta dēļ, ko jūs piedzīvojāt Nācaretē – dzīvojot kopā ar Bērnu Jēzu.

Es lūdzu tās brīnišķīgās padevības dēļ, ko Viņš parādīja savā paklausībā jums.

Es lūdzu tās pilnīgās mīlestības un samierināšanās dēļ, kādu tu izrādīji pieņemot Dieva gribu, ka tev jāaiziet no šīs dzīves klātesot Jēzum un Marijai.

Es lūdzu tā prieka dēļ, kas piepildīja tavu dvēseli, kad pasaules Pestītājs, uzvarējis nāvi un elli, iegāja Savā Valstībā un arī tevi uzņēma tur ar īpašu godu.

Es lūdzu to Marijas brīnišķīgās Debesīs uzņemšanas dēļ, kā arī dēļ tās nebeidzamās laimes būt kopā ar viņu Dieva klātbūtnē. Ak, labais tēvs! Es lūdzu tevi visu tavu ciešanu, bēdu un prieku dēļ – uzklausi mani un izlūdz šo lietu, ko es lūdzu.

(Šeit nosauciet savus lūgumus, vai arī pieminiet tos domās)

Lūdzu izlūdz man šo lietu visu to ļaužu dēļ, kuri ir lūguši manus aizlūgumus par lietām, kas saskanētu ar Dieva nodomu viņu dzīvēs. Visbeidzot, mans dārgais aizbildni un aizstāvi, esi man un maniem mīļajiem līdzās mūsu pēdējā stundā, lai mēs mūžīgi varētu slavēt: JĒZU, MARIJU UN JĀZEPU. „Svētais Jāzep, tavas aizbildniecības dēļ palīdzi mums nodzīvot nevainojamu dzīvi, lai mēs tiktu atbrīvoti no ikvienām briesmām.”

 

Avots: Diane Montagna, The Powerful 30 Day Prayer to St. Joseph, aleteia.org

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 20 Marts 2017 09:22