Piecu kardinālu dubia apšauba Franciska sinodi par “sinodalitāti”

Svētdiena, 08 Oktobris 2023 22:44

4. oktobrī Romā sākās bīskapu sinodes 16. kārtējā asambleja, kas ir veltīta "sinodalitātei". Pirms un līdztekus šim notikumam ir izskanējuši daudzi pretēji paziņojumi: no prieka pilna entuziasma par gaidāmām reformām līdz nopietnām bažām par Katoliskās Baznīcas hierarhiskās konstitūcijas un morāles mācības restrukturēšanu, kas pastiprinātu pašiznīcināšanās procesus Baznīcā.

 

2. oktobrī pieci kardināli - kuri piederot kardinālu kolēģjai ir tuvākie pāvesta līdzstrādnieki -  nāca klajā ar paziņojumu, ka sakarā ar jauno sinodi viņi ir izteikuši Romas pāvestam “ļoti dziļas bažas", iesniedzot Franciskam piecas dubia par jautājumiem, kas attiecas uz Dievišķās Atklāsmes interpretāciju, viendzimuma pāru svētīšanu, sinodalitāti kā Baznīcas konstitucionālo dimensiju, sieviešu ordināciju un grēku nožēlu kā nepieciešamu nosacījumu sakramentālajai absolūcijai.

Kardināli uzsvēra, ka dažādi augsta ranga prelātu izteikumi un sinodes sagatavošanas dokuments ir “atklāti pretrunā ar nemainīgo Baznīcas mācību un disciplīnu un tādējādi  ticīgo un citu labas gribas cilvēku vidū ir radījuši un turpina radīt  lielu neizpratni un krišanu maldos.”

Šie pieci kardināli nāk no pieciem kontinentiem:  tie ir vācietis Valters Brandmüller, amerikānis Raymond Leo Burke, meksikānis Juan Sandoval Íñiguez, gvinejietis Robert Sarah un ķīnietis Joseph Zen Ze-kiun. Viņi arī  apgalvo, ka ir pārliecināti, ka arī mirušais kardināls George Pell "piekrita šiem dubia "šaubām" un būtu pirmais, kas tās būtu parakstījis". Arī kardināls Gerhard Ludwig Müller, bijušais Ticības Mācības kongregācijas prefekts, atbalstīja savu līdzbrāļu kardinālu iniciatīvu.

 

Šī gada 10. jūlijā augstākminētie pieci kardināli iesniedza savas dubia pāvestam un Ticības mācības dekastērija prefektam. Nākamajā dienā, 11. jūlijā, Francisks atbildēja ar septiņu lappušu garu vēstuli spāņu valodā.

Parastā atbilde uz jebkuru Vatikāna dikastērijiem adresētu paskaidrojuma lūgumu (latīniski šāda jautājumu forma tiek saukta par  dubia), atbilstoši to kompetencei, ietver īsas atbildes, pirms kurām parasti ir negatīvi vai apstiprinoši vārdi “jā” vai “nē”, kas dažkārt jau izsmeļ  pašu atbildi. Tā vietā Francisks ir izvēlējies nesniegt precīzas un skaidras atbildes uz šiem Baznīcas dzīvei būtiskajiem jautājumiem, tādējādi izprovocējot paredzamu un likumīgu pieprasījuma atkārtojumu no kardinālu puses. Uzskatot pāvesta atbildi par neapmierinošu, 21. augustā pieci kardināli pārformulēja savas dubia tā, lai pāvests atbildētu ar "jā" vai "nē", un lai tādējādi " panāktu skaidru atbildi, kas balstītos uz Baznīcas nemainīgo mācību un disciplīnu". Nesaņēmuši atbildi, pieci kardināli 2. oktobrī nolēma publiskot savas jaunās dubia. Arī  2016.gadā  četru kardinālu pāvestam adresētie dubia jautājumi, kas bija saistīti ar apustulisko pamudinājumu “Amoris laetitiae” pēc ģimenei veltītās sinodes, palika neatbildēti.

 

Tomēr notikumu hronoloģijai ir otršķirīga nozīme. Svarīgākais ir fakts, ka pāvesta 11.jūlija atbilde uz kardinālu pirmo 10.jūlija vēstuli, tiek pasniegta Vatikānā kā atbilde arī uz viņu otro 21.augusta vēstuli. Un šī pāvesta atbilde rada vēl lielākus jautājumus nekā tie, kas izraisīja kardinālu dubia. Patiesībā pāvests izmanto to dialektisko paņēmienu, ko jau izmantoja Amoris laetitiae gadījumā, lai ar konkrēta gadījuma palīdzību nonāktu pretrunā vai vismaz vājinātu līdz šim nemainīgu ticības patiesību. Kā piemēru var minēt vienu no strīdīgākajiem punktiem par svētību homoseksuāliem pāriem. Francisks atbildē kardināliem vispirms šķietami apstiprina tradicionālo doktrīnu, bet pēc tam piebilst, ka "noteiktos apstākļos" atkāpšanās no šī noteikuma būtu jāatstāj garīdznieku ziņā. Tā viņa divdomīgo valodu par labu homoseksuālo pāru svētīšanai un par izmaiņām Katoliskās Baznīcas morāles mācībā viennozīmīgi ir interpretējusi Latvijas un starptautiskā prese.

 

Sinodes atklāšanas priekšvakarā Ticības mācības dikastērijs līdzīgā stilā atbildēja arī Prāgas emeritētajam arhibīskapam Dominikam Duka, kurš Čehijas Bīskapu konferences vārdā uzdeva piecus jautājumus augtākminētajam dikastērijam par sakramentu pieejamību pāriem, kas būdami sakramentāli laulāti, pēcāk civili šķīrušies un noslēguši  jaunu savienību un tādējādi,  saskaņā ar Baznīcas mācību, dzīvo grēkā - laulības pārkāpšanas stāvoklī. Jaunais dekastērija vadītājs, arhibīskaps Fernandes, atbildēja uz čehu bīskapu dubia, ka pāvests "atsevišķos gadījumos pēc attiecīgas izvērtēšanas" pieļauj iespēju atkārtoti precētiem šķirtajiem nākt pie sakramentiem arī nedzīvojot laulāto attiecību atturībā jeb šķīstībā. Fernandes arī pauda pretrunīgo, maldinošam “maģistērijam” pielīdzināmo viedokli, ka šī norāde jau tiek uzskatīta par "parastu Baznīcas maģistēriju" (šeit).

 

Atgriežoties pie Franciska atbildes kardināliem, ir diezgan mulsinoši lasīt, ka pāvests spēja uzrakstīt melns uz balta, ka "lai gan es ne vienmēr uzskatu par prātīgu atbildēt uz man tieši adresētiem jautājumiem (jo uz visiem nebūtu iespējams atbildēt), šajā gadījumā, manuprāt, ir lietderīgi to darīt, ņemot vērā sinodes tuvošanos". Acīmredzot Francisks īpaši neņem vērā to, ka viņam raksta nevis skolnieki, kas dalās ar iespaidiem pēc ekskursijas sv. Pētera bazilikā, bet pieci kardināli, kuri uzdod viņam nevis personīgus jautājumus, bet tādus, kas ir būtiski kristīgajai ticībai, Katoliskās Baznīcas pastāvēšanai un misijai, tādējādi ir diezgan grūti izprast to ironiju, ko viņš oficiālā vēstulē lieto vēršoties pie saviem tuvākajiem līdzstrādniekiem Baznīcas pārvaldē, jo, lūk, velti viņi kritizējot sinodālo ceļu, ja jau paši vēlas piedalīties tajā ar savām pārdomām (sk. 3.atbildi).

 

Taču arī šīs piezīmes ir otršķirīgas un lai tās mūs nenovirza no patiesi svarīgiem kardinālu jautājumiem, kurus vada augsta pienākumu apziņa, “palīdzēt Romas pāvestam... individuāli... it īpaši ikdienas rūpēs par visu Baznīcu", kā to no viņiem pieprasa un sagaida Katoliskā Baznīca (Kanonisko tiesību kodeks 212. kan), lai ticīgie, kā to uzsver kardināli, “neciestu no apjukuma, maldiem  un vilšanās, bet lūgtos par vispārējo Baznīcu un jo īpaši par Romas pāvestu, lai Evaņģēlijs tiktu mācīts ar vēl lielāku skaidrību un izpildīts ar vēl lielāku uzticību.

Zemāk publicējam viņu vēstuli ticīgajai tautai un otro dubia vēstuli. Pirmo kardinālu dubia un pāvesta atbildi var lasīt svešvalodā, piem., šeit un šeit.

 

*****

Jūsu Kristū,

Valters kardināls Brandmillers, Raimonds Leo kardināls Berks, Huans kardināls Sandova Iniguezs, Roberts kardināls Sara un Žozefs kardināls Zens Ze-kiun

Roma, 2023. gada 2.oktobrī

 

Vēstule pāvestam Franciskam, 2023. gada 21. augustā

  

Viņa Svētībai pāvestam Franciskam

 

Svētais Tēvs,

 

Mēs esam ļoti pateicīgi par atbildēm, ko Jūs mums laipni sniedzāt. Vispirms mēs vēlamies precizēt, ka, ja esam jums uzdevuši šos jautājumus, tad ne jau tāpēc, ka baidītos no dialoga ar mūsu laika cilvēkiem,  un no jautājumiem, ko viņi mums varētu uzdot par Kristus Evaņģēliju. Tāpat kā Jūsu Svētība, arī mēs esam pārliecināti, ka Evaņģēlijs dod cilvēka dzīvei pilnību un ka tas sniedz atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Mūsu bažu iemesls ir cits:  esam norūpējušies, ka ir tādi gani, kas apšauba Evaņģēlija spēju pārveidot cilvēku sirdis un tāpēc piedāvā viņiem nevis veselīgu mācību, bet gan "mācības pēc savām vēlmēm" (sal. 2. Tim 4, 3). Mēs esam noraizējušies arī par to, ka cilvēki nesaprot, ka Dieva žēlsirdība nav mūsu grēku piesegšana, bet, ka tā ir daudz lielāka, jo ļauj mums atbildēt uz Viņa mīlestību, ievērojot Viņa baušļus, tas ir, atgriezties un ticēt Evaņģēlijam (sal. Mk 1, 15).

 

Piekopjot tādu pat atklātību, kādu Jūs izrādījāt savās atbildēs, mums ir jāsaka, ka tās nav kliedējušas mūsu izteiktās šaubas, bet gan  drīzāk ir tās saasinājušas. Tādēļ mēs uzskatām, ka mūsu pienākums ir atkārtoti iesniegt Jūsu Svētībai šos jautājumus tos pārformulējot, jo Jums kā Pētera pēctecim Kungs ir uzticējis stiprināt  ticībā Jūsu brāļus un māsas. Tas ir vēl jo steidzamāk gaidāmās Sinodes priekšvakarā, jo daudzi vēlas izmantot sinodi, lai iebilstu pret katolisko  doktrīnu tieši jautājumos, uz kuriem attiecas mūsu dubia. Tādēļ mēs vēlreiz iesniedzam jums savus jautājumus, lai Jūs varētu uz tiem atbildēt ar vienkāršu "jā" vai "nē".

 

  1. Jūsu Svētība uzsvēra, ka Baznīca var padziļināt savu izpratni par ticības mantojumu. To patiešām māca Dei Verbum 8,  tā ir daļa no katoliskās doktrīnas. Tomēr jūsu atbilde nerunā par to, kas ir mūsu satraukuma pamatā . Daudzi kristieši, tostarp gani un teologi, mūsdienās apgalvo, ka mūsu laikmeta kultūras un antropoloģisko pārmaiņu dēļ Baznīcai būtu jāmāca pretēji tam, ko tā vienmēr ir mācījusi. Tas attiecas uz jautājumiem, kas nav otršķirīgi, bet gan ir būtiski mūsu pestīšanai, piemēram, ticības apliecināšana, subjektīvie nosacījumi sakramentu pieejamībai un morāles likuma ievērošana. Tādējādi mēs vēlamies pārformulēt mūsu dubium: vai Baznīca šodien var mācīt mācības, kas ir pretrunā ar tām, kuras tā iepriekš ir mācījusi ticības un morāles jautājumos, neatkarīgi no tā, vai tās tika mācījis pāvests ex cathedra, vai noteicis ekumeniskais koncils , vai tās ir daļa no universālā, parastā visā pasaulē dzīvojošo bīskapu Maģistērija  (sal. Lumen Gentium 25)?
  2. Jūsu Svētība uzsver, ka nedrīkst jaukt laulību ar citiem seksuāla rakstura savienību veidiem un ka līdz ar to ir jāizvairās no jebādas rituālas vai sakramentālas viendzimuma pāru svētīšanas, kura varētu tikt sajaukta ar laulību. Tomēr mūsu bažas ir citādas: mēs esam nobažījušies, ka viendzimuma pāru svētīšana jebkurā gadījumā varētu radīt neskaidrības ne tikai tiktāl, ciktāl tā varētu izskatīties līdzīga laulībai, bet arī tāpēc, ka homoseksuālas darbības tiktu pasniegtas kā labas vai vismaz kā iespējams labums, ko Dievs prasa no cilvēkiem ceļā pie Viņa. Tātad pārformulēsim mūsu dubium: vai ir iespējams, ka noteiktos apstākļos draudzes gans varētu svētīt homoseksuāļu savienības, tādējādi liekot saprast, ka homoseksuāla uzvedība kā tāda nav pretrunā ar Dieva likumu un cilvēka ceļu pie Dieva? Saistībā ar šo dubiumir nepieciešams izvirzīt vēl vienu: vai joprojām ir spēkā universālā parastā Maģistērija pastāvīgā mācība, saskaņā ar kuru jebkura seksuāla darbība ārpus laulības, un jo īpaši homoseksuāla darbība, ir objektīvi smags grēks pret Dieva likumu, neatkarīgi no apstākļiem, kādos tā notiek, un no nolūka, ar kādu tā tiek veikta?
  3. Jūs uzsvērāt Baznīcas sinodālo dimensiju tādā nozīmē, ka visi, arī ticīgie laji, ir aicināti piedalīties un paust savu viedokli. Tomēr mūsu grūtības ir pavisam citas: gaidāmā sinode par "sinodalitāti" šodien tiek atainota tā, it kā kopībā ar pāvestu tā pārstāvētu Baznīcas augstāko autoritāti. Tomēr Bīskapu sinode ir pāvesta padomdevēja institūcija, tā nepārstāv Bīskapu kolēģiju, un tā nevar izlemt tajā izskatāmos jautājumus, nedz arī izdot par tiem dekrētus, ja vien skaidri noteiktos gadījumos Romas pāvests, kas ir atbildīgs par sinodes lēmumu ratifikāciju, tai nepārprotami nav piešķīris izlemšanas pilnvaras (sal. C.I.C. 343. kan.) Tas ir izšķirošs aspekts, jo neiesaistīt Bīskapu kolēģiju jautājumos, kurus paredz ierosināt gaidāmā Sinode un kuri ir saistīti ar pašu Baznīcas konstitūciju, būtu tieši pretrunā ar sinodalitātes principu, kuru pati Sinode vēlas atbalstīt. Tad ļaujiet mums pārformulēt mūsu dubium:  vai attiecībā uz doktrinālajiem un pastorālajiem jautājumiem, par kuriem tai būs jāizsakās, šī Romā notiekošā bīskapu sinode, kurā piedalīsies tikai izraudzīta Baznīcas ganu un ticīgo grupa, īstenos augstāko Baznīcas autoritāti, kas pieder vienīgi Romas pāvestam un, una cum capite suo, bīskapu kolēģijai (sal. C.I.C. 336. kan.)
  4. Savā atbildē Jūsu Svētība skaidri norādīja, ka svētā Jāņa Pāvila II lēmums Ordinatio sacerdotalis ir jāuzskata par galīgu; jūs pareizi piebildāt, ka priesterība ir jāsaprot nevis varas, bet gan kalpošanas nozīmē, lai tiktu pareizi saprasts mūsu Kunga lēmums priesterisko  ordināciju rezervēt tikai vīriešiem. Tomēr savā atbildes pēdējā punktā jūs piebilstat, ka šo jautājumu vēl var pētīt tālāk. Mēs baidāmies, ka daži šo apgalvojumu var interpretēt tā, it kā  šis jautājums vēl nebūtu galīgi izlemts. Patiesībā svētais Jānis Pāvils II Ordinatio sacerdotalis apstiprina, ka šo doktrīnu ir nemaldīgi mācījis parastais un universālais Maģistērijs un ka tādējādi  tā ir daļa no ticības mantojuma. Tāda bija Ticības doktrīnas kongregācijas atbilde uz dubium, kas tika uzdots par apustulisko vēstuli, un šo atbildi apstiprināja pats Jānis Pāvils II. Tādēļ mums ir jāpārformulē mūsu dubium: vai Baznīcai nākotnē varētu būt iespēja piešķirt priestera ordināciju sievietēm, tādējādi nonākot pretrunā ar to, ka šī sakramenta ekskluzīva rezervēšana kristītiem vīriešiem pieder pie pašas priesteriskās ordinācijas sakramenta būtības, kuru  Baznīca nevar mainīt?
  5. Visbeidzot, Jūsu Svētība apstiprināja Tridentas koncila mācību, ka sakramentālās absolūcijas derīgumam  ir nepieciešama grēcinieka nožēla, kas ietver nodomu vairs negrēkot. Jūs mūs arī aicinājāt nešaubīties par Dieva bezgalīgo žēlsirdību. Mēs vēlamies vēlreiz apliecināt, ka mūsu jautājuma pamatā nav šaubas par Dieva žēlsirdības lielumu; gluži pretēji, tas ir radies no apziņas, ka šī žēlsirdība ir pietiekami liela, lai mūs darītu spējīgus atgriezties pie Viņa, atzīt savu pārkāpumu un dzīvot tā, kā Viņš mūs ir mācījis.

          Tomēr daži varētu interpretēt Jūsu atbildi tā it kā  pati pieiešana pie grēksūdzes būtu pietiekams nosacījums, lai saņemtu grēku piedošanu, jo iešana pie grēksūdzes varētu netieši ietvert grēku atzīšanu un grēku nožēlu.

          Tādēļ mēs vēlētos pārformulēt mūsu dubium: vai penitents var saņemt derīgu sakramentālo absolūciju, ja, izsūdzot grēku, viņš tajā pat laikā atsakās jebkādā veidā apņemties šo gŗēku vairs nedarīt?

 

 

Vatikāns, 2023. gada 21. augusts

Valters kardināls Brandmillers, Raimonds Leo kardināls Burke, Huans kardināls Sandova Iniguezs, Roberts kardināls Sara un Žozefs kardināls Zens Ze-kiun

 

 

[Kopija Lūisam Francisko Kardinālam  LADARIA FERRER, S.I.]

 

Tulkots no teksta franču valodā : https://hommenouveau.fr/synode-cardinaux/

Ievadu sagatavoja Aleksandrs Stepanovs (avoti: Lepanto Foundation, La nuova bussola quotidiana, Edward Pentin blog)

Foto: interneta resursi, screenshot