Nespēj pieņemt Mariju? Izlasi, ko par Viņu saka svētais Maksimiliāns Kolbe!

Pirmdiena, 21 Augusts 2017 09:32

„Ja jau visur, kur rodas un veidojas dzīvība, to sargā mīlošā mātes sirds, kādēļ lai ticības dzīvē, pārdabiskā dzīvē, žēlastības dzīvē, Dieva dzīvē mūsos nevarētu sajust mātišķas sirds siltumu? Kādēļ lai mēs nevarētu saņemt šo dzīvi no Dieva caur garīgo Māti?

Tu esi licis mums kļūt par bērniem, ja vēlamies ieiet Debesu Valstībā. Bet zini, bērnam nepieciešama māte: Tu Pats esi iedibinājis šo mīlestības likumu. Līdz ar to Tava labestība un žēlsirdība rada mums Māti – Tavas labestības un bezgalīgas mīlestības iemiesojumu – dāvājot mums to zem Golgātas krusta, bet mūs uzticot Viņai.

Vārds kļuva miesa kā Dieva un Bezvainīgās Jaunavas mīlestības auglis. Šādi ir tapis Dievs - Cilvēks un šādi arī dvēseles atjaunosies Kristū – caur Dieva mīlestību pret Bezvainīgo Jaunavu un Viņā. Neviens vārds nekļūs miesa, neviena pilnība, neviens tikums neiemiesosies nevienā personā, kā tikai caur Dieva mīlestību pret Bezvainīgo. 

Ja kāds nevēlas pieņemt Bezvainīgo Mariju kā māti, viņš neiegūs arī Kungu Jēzu par brāli. Dievs Tēvs nedos viņam Dēlu, bet Dēls nenokāps viņa dvēselē, un Vissvētākais Gars žēlastībā nepārveidos viņa mistisko miesu pēc Kristus piemēra, jo tas viss notiek Bezvainīgajā Marijā, Kura ir žēlastības pilna. Un tikai Marijā. 

Viņas klēpī dvēselei jāatdzimst pēc Jēzus Kristus veidola. Viņai ir jāpabaro dvēsele ar savas žēlastības pienu, jāizauklē, jāizaudzina, tāpat kā Viņa ir pabarojusi, izauklējusi un izaudzinājusi Jēzu. Viņas klēpī dvēselei jāiemācās iepazīt  un mīlēt Jēzu. No Viņas Sirds dvēselei jāsmeļas mīlestība pret Kungu, caur Viņas sirdi Viņš jāmīl, mīlestībā līdzinoties Viņam Pašam. 

Jauno Kristus Mistiskās Miesas locekļu radīšana līdz pat pasaules galam pieder Svētajam Garam. Tomēr, kā norāda sv. Ludviks Griņons, šis darbs tiek veikts kopā ar Mariju, Marijā un caur Mariju. 

Svētais Gars Bezvainīgajā Jaunavā ir kā Dieva Dēls, Otrā Vissvētākās Trīsvienības Persona, Kungā Jēzū. Atšķirība ir tanī, ka Kungā Jēzū pastāv gan Dievišķā, gan cilvēciskā daba, tomēr viena Dievišķā persona. Savukārt Bezvainīgajai Jaunavai gan daba, gan persona atšķiras no Vissvētākā Gara dabas un personas. Tomēr vienotība ir tik neizsakāma un pilnīga, ka Vissvētākais Gars darbojas tikai caur Bezvainīgo Jaunavu, Savu Līgavu. 

Visdārgākie bērni, lai Bezvainīgā Jaunava Pati jūs pabaro ar savu žēlastību pienu, izauklē, izaudzina, kā Viņa to ir darījusi mūsu vecākajam Brālim Jēzum, lai Dievišķais dvēseļu Līgavainis aizvien vairāk atpazītu mūsos tās pašas iezīmes, ko Pats ir saņēmis no Savas Bezvainīgās Mātes, tās pašas actiņas, to pašu sirsiņu!

Viņa arī mūsos […] ir Dieva Māte, […] padarot mūs par dieviem un Dieva mātēm, kuras piedzemdē Jēzu Kristu cilvēku dvēselēs… Kāds cildenums?!

Viņa mums visiem ir visiejūtīgākā Māte. Tā ir bijis agrāk, tā ir tagad un būs vienmēr: gan dzīvē, gan nāvē, gan mūžībā. Bieži atcerēsimies šo patiesību, īpaši saskaroties ar ārējiem un iekšējiem šķēršļiem, kas ir tie grūtākie. 

Lai tikai mēs, kā mazi bērniņi, atzītu, ka esam pilnībā no Viņas atkarīgi, un lai tas mūs pamudina Viņai pieķerties līdzīgi bērniem.”

 

Avots: „Marija – visīsākais ceļš pie vienotības ar Dievu”, Sv.Maksimiliāna Kolbes rakstu izlase („Maryja najkrótszą drogą do komunii z Bogiem”)

Publicitātes foto 

Tulkoja Marks Jermaks